پرینت

مهم و فوری درخصوص دسترسي کليهء همکاران به احکام وآراء وتصميمات اداري مربوط به خود

طبق آخرین درخواست دیوان عدالت اداری مبتنی بر اینکه مطالبه تصمیم مکتوب از شاکی جهت رسیدگی امری لازم و قانونی است و دستور ریاست جمهوری از طرف معاون محترم هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر دسترسی کلیهء‌ کارکنان به آراء و تصمیمات اداری مربوط به خود که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کلیهء واحدهای ذیربط ابلاغ نموده را بصورت کامل جهت بهره برداری مناسب، تقدیم به کلیهء‌ همکاران محترم، می‌شود: